Αποστολή SMS από C#

string Message = “Το κείμενό σας”;
string Username =”yourusername”;
string Password = “yourpassword”;
string Sender = “YourSenderID”;
string ToNumber = “0000000000”;
string PostData;
Message = Message.Replace( ” “, “%20”);

PostData = “userid=” + Username + “&password=” + Password + “&from=”+ Sender + “&message=” + Message + “&to=” + ToNumber + “&rid=” + Username;
string URL = “http://www.lexiconsoftware.gr/sms/warrior.asp”;
HttpWebRequest httprequest;
HttpWebResponse httpresponse;
StreamReader BodyReader;
string BodyText = “”;
Stream ResponseStream;
Stream RequestStream;

httprequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(URL);
httprequest.Method = “POST”;
httprequest.ContentType = “application/x-www-form-urlencoded”;
httprequest.ContentLength = PostData.Length;
RequestStream = httprequest.GetRequestStream();
RequestStream.Write(Encoding.Default.GetBytes(PostData), 0, PostData.Length);
RequestStream.Close();
httpresponse = (HttpWebResponse)httprequest.GetResponse();
ResponseStream = httpresponse.GetResponseStream();
BodyReader = new StreamReader(ResponseStream);
BodyText = BodyReader.ReadToEnd();
Response.Write(BodyText);